Yhdistyksen säännöt

Pohjois-Karjalan Beagleyhdistys ry:n säännöt (29.03.2018 alkaen)
§1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, kieli, jäsenliitot ja -piirit
Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Beagleyhdistys ry (jäljempänä yhdistys) ja sen kotipaikka on Joensuun kaupunki.
Yhdistyksen äidinkieli on suomen kieli.
Yhdistys on Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n, Suomen Beaglejärjestö – Finska Beagleklubben ry:n ja Pohjois-Karjalan Kennelpiiri ry:n jäsen.
§2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoitus on edistää beaglein kasvatusta sekä niiden ulkomuotoa ja met­säs­ty­so­mi­nai­suuk­sia. Lisäksi se toimii yhdyssiteenä beagleja harrastavien henkilöiden keskuudessa.
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys toimeenpanee koiranäyttelyitä ja -kokeita sekä pal­kin­to­tuo­ma­ri­kurs­se­ja ja järjestää jäsenilleen luentoiltoja.  Yhdistys valvoo jäsentensä etuja ja pitää jäsenistään luetteloa. Yhdistys ei harrasta jalostusneuvontaa vaan ohjaa sen rotujärjestön tehtäväksi.
Tarkoitusperiensä toteuttamiseksi voi yhdistys tämän lisäksi asianomaisella luvalla kartuttaa varojaan:
Toimeenpanemalla koiranäyttelyitä ja kokeita
Toimeenpanemalla juhla- ja hu­vit­te­lu­ti­lai­suuk­sia
Toimeenpanemalla arpajaisia ja keräyksiä
Ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja
Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta
Toimintaansa varten yhdistys hankkii tarvittaessa asianomaisen luvan. Yhdistys ei harjoita poliittista toimintaa eikä tavoittele voittoa.
§3 Jäsenyys
Yhdistykseen liittyminen
Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä hyvämaineiset henkilöt, jotka ovat hakeneet yhdistyksen jäsenyyttä. Samalla henkilö sitoutuu noudattamaan yhdistyksen ja yhdistyksen kuuluessa sääntöjen 1 §:ssä mainittuihin yhdistyksiin, myös niiden sääntöjä ja päätöksiä.
Yhdistyksen jäsenet maksavat yhdistykseen liittyessään yhdistyksen vuosikokouksen vuosittain määräämän liittymismaksun sekä vuosijäsenmaksun.
Vuosijäsenet ovat velvollisia suorittamaan jäsenmaksun toukokuun 31. päivään mennessä
Kunniajäseneksi voi yhdistys, hallituksen ehdotuksesta, kutsua henkilön, jolle yhdistys tahtoo osoittaa erityistä kiitollisuuttaan tai kunnioitustaan. Päätökseen vaaditaan 2/3 annetuista äänistä. Kunniajäseneltä ei kanneta jäsenmaksua.
Yhdistyksestä eroaminen tai erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.
Sellainen jäsen, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuaan eräpäivään mennessä, katsotaan eronneeksi yhdistyksestä, ellei hän kuukauden kuluessa siitä päivästä lukien, jolloin asiasta hänelle on ilmoitettu, suorita maksuaan.
Hallituksen esityksestä voi yhdistyksen vuosikokous erottaa sellaisen jäsenen, joka on toiminut voimassaolevan metsästystä ja riistanhoitoa koskevan lainsäädännön, yhdistyksen tarkoitusperien, näiden sääntöjen tai hyvien metsästystapojen vastaisesti. Erotetusta jäsenestä on tehtävä ilmoitus 1. §:ssä mainituille järjestöille.
Keskellä toimintavuotta eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa kuluvalta toimintavuodelta. Eroavalla tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin.
§4 Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksen kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohtaja ja neljästä kuuteen (4-6) kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä, joista puolet on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla määrätään erovuoroiset arvalla.
Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus nimittää tai kutsuu sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan va­ra­pu­heen­joh­ta­jan­kut­sus­ta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Vaalit on vaadittaessa suoritettava suljetuilla lipuilla. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallitus voidaan kutsua koolle joko kirjallisella ilmoituksella, sähköpostitse tai tekstiviestinä.
Hallitus päättää yhdistyksen ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tekee esityksen ansiomerkkien anomisesta.
§5 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus voi valtuuttaa toimihenkilön yksinään kirjoittamaan yhdistyksen nimen.
§6 Tili- ja toimintavuosi
Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toi­min­nan­tar­kas­ta­jal­le viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.
Toi­min­nan­tar­kas­ta­jan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.
Toi­min­nan­tar­kas­ta­jan toimikausi on yhdistyksen tilikausi
§7 Yhdistyksen kokoukset
Kutsu vuosikokoukseen ja ylimääräiseen kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon seitsemän päivää ennen kokousta kirjallisena ilmoituksena tai sähköpostitse. Kokouskutsu ilmoitetaan myös yhdistyksen nettisivuilla.
Ylimääräisen kokouksen kutsukirjeessä on mainittava ne asiat, joiden käsittelemistä varten jäsenet kutsutaan ylimääräiseen kokoukseen.
Muut tiedonannot toimitetaan jäsenille samalla tavalla.
Kokoukset kutsuu koolle hallitus joka määrää sen ajan ja paikan.
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni.
Vuosikokous
Vuosikokous pidetään helmi-huhtikuussa.Kokouksessa käsiteltävät asiat.
Työjärjestys

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
 3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 6. Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus kuluneelta toimintakaudelta
 7. Esitetään tilinpäätös ja toi­min­nan­tar­kas­ta­jan lausunto
 8. Päätetään tilien vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 9. Päätetään yhdistyksen toimihenkilöiden palkkioista
 10. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
 11. Päätetään hallituksen jäsenten määrä ja valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet. Lisäksi tarvittavien toimikuntien vetäjät sekä edustajat SBJ.n ja kennelpiirin vuosikokouksiin
 12. Valitaan toiminnantarkastaja ja va­ra­toi­min­nan­tar­kas­ta­ja
 13. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat
 14. Käsitellään yhdistyksen jäsenten vuosikokoukselle esittämät asiat
 15. Muut esille tulevat asiat.

Kohdissa 13-14 esille tulevat asiat on mainittava kokouskutsussa.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava tammikuun 20. päivään mennessä, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
Päättyneen toimintavuoden palkitsemiset ja muistamiset.
Ylimääräinen kokous
Ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii. Ylimääräinen kokous on pidettävä viimeksi mainitussa tapauksessa 1 kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä, ellei vaatimuksessa nimenomaan esitetä jotakin myöhempää ajankohtaa.
Yhdistyksen ja sen hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa.
Toimikuntien kokouksista pidetään muistiota.
§8 Sääntöjen muuttaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
§9 Toiminnan lopettaminen
Päätös yhdistyksen purkamisesta on pätevä ainoastaan siinä tapauksessa, että vähintään 3/4 yhdistyksen kokouksessa läsnä olevista jäsenistä on sitä kannattanut.
Kokouskutsussa on mainittava, että käsiteltäväksi tulee yhdistyksen purkaminen ja toiminnan lopettaminen.
Jos yhdistys puretaan, käytetään sen säästyneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin yhdistyksen päämääriä lähellä olevaan tarkoitukseen.
Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä ilmoitus 1. §:ssä mainituille järjestöille ja yh­dis­tys­re­kis­te­ri­vi­ran­omai­sil­le.
§10 Erinäisiä määräyksiä
Muilta osin noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa yhdistyslakia
Säännöt on hyväksytty Pohjois-Karjalan Beagleyhdistys ry.n vuosikokouksessa 3.3.2018