Numbered boxes detail

2020

Tuo­ma­ri­päi­vien il­moit­ta­mi­nen 31.1.2022 mennessä


Yh­dis­tyk­sem­me muistaa jälleen ak­tii­vi­sia tuo­ma­rei­taan tuo­ma­riar­pa­jais­ten merkeissä. Yh­dis­tyk­sen jäsenenä toimiva tuomari: ilmoita tuo­ma­ri­päi­vä­si yh­dis­tyk­sen säh­kö­pos­tiin 31.1.2022 mennessä. Yksi tuo­ma­roi­tu päivä tar­koit­taa yhtä ar­pa­li­pu­ket­ta tuo­ma­riar­pa­jai­siin.

Tuo­ma­riar­pa­jai­set jär­jes­te­tään yh­dis­tyk­sen vuo­si­kokouk­sen yh­tey­des­sä. Tarkempia tietoja vuo­si­kokouk­sen jär­jes­tä­mi­sen suhteen tie­doi­tam­me myöhemmin.

Rau­hal­lis­ta Joulua!


Pohjois-Karjalan Beagleyh­dis­tys ry toivottaa kaikille jä­se­nil­leen ja beagle­har­ras­ta­jil­le rau­hal­lis­ta joulun aikaa.

Kynt­ti­lä­ajot peruttu


Yh­dis­tyk­sen mes­ta­ruusot­te­lu (Kynt­ti­lä­ajot) 4.12 joudutaan perumaan kil­pai­le­van koiran sai­ras­tu­mi­sen ja näin ollen vähäisen osal­lis­tu­ja­mää­rän vuoksi.

Toi­vo­tam­me pikaista pa­ra­ne­mis­ta ja palaamme koe­toi­min­nan pariin vuonna 2022!

Yh­dis­tyk­sen mes­ta­ruus­koe 2021


Yh­dis­tyk­sen mes­ta­ruusot­te­lu (Kynt­ti­lä­ajot) lähestyy vauhdilla! Koe on yleinen ajokoe ja se jär­jes­te­tään 4.12. Kiih­te­lys­vaa­ras­sa. Kokeeseen il­moit­tau­tu­mi­nen päättyy 29.11. - toisin kuin Ken­nel­lii­ton ta­pah­tu­ma­ka­len­te­ris­sa on il­moi­tet­tu (26.11). Kaikille kokeeseen osal­lis­tu­vil­le yh­dis­tyk­sen jäsenille on varattu tuo­te­pal­kin­to.

Kuvassa kokeen nopeimman hakijan kier­to­pal­kin­to.

Yh­dis­tyk­sen kan­na­tus­tuot­teet nyt saa­ta­vil­la!

Uudella logolla pai­net­tu­ja upeita kan­na­tus­tuot­tei­ta on ollut myynnissä yh­dis­tyk­sem­me jär­jes­tä­mis­sä ajo­ko­keis­sa ja nyt niitä voit tilata myös itse vaa­te­myyn­ti.fi sivuston kautta.

Yh­dis­tyk­sen tuotteet löydät alla olevan punaisen nappulan kautta ja jatkossa myös net­ti­si­vu­jen  "Yhdistys" - vä­li­leh­den alta.

Pii­rin­ko­keen tulokset


Pii­rin­ko­keen tulokset:

Pii­rin­mes­ta­ri Tavajs Basso BEAJ1 69,54p

2. Vii­ta­kii­tä­jän Tähti BEAJ1 66,42p

3. Maliskan Pipsa BEAJ1 65,68p

4. Huuhkajan Ansa BEAJ1 60,46p

5. Maliskan Lempi BEAJ2 52,00p

6. Maliskan Saku Santeri BEAJ3 48,29p

7. Pe­rä­pök­sän Kara BEAJ3 41,88p

8. Töl­pän­sa­lon Tarmo BEAJ3 40,04p

9. Kor­pi­vai­nun Usva BEAJ0 30,08p

10. Huuhkajan Aksu BEAJ0 14,38p

Kuvassa tuore pii­rin­mes­ta­ri Tavajs Basso sekä omistaja Henrik Multanen

Pohjois-Karjalan beaglein pii­rin­mes­ta­ruus­koe 6.10.2021


Pohjois-Karjalan ken­nel­pii­rin beaglein pii­rin­mes­ta­ruus­koe  jär­jes­te­tään 6.10. ja kes­kus­paik­ka­na on Ukkohirvi.

Kokoon­tu­mi­nen klo 5.15.

Kokeeseen osal­lis­tuu kymmenen koiraa: Huuhkajan Aksu, Huuhkajan Ansa, Kor­pi­vai­nun Usva, Maliskan Lempi, Maliskan Pipsa, Maliskan Saku Santeri, Pe­rä­pök­sän Kara, Tavajs Basso, Töl­pän­sa­lon Tarmo ja Vii­ta­kii­tä­jän Tähti.

Koe­maas­toi­na toimivat seuraavat maastot:

Enon Erän­kä­vi­jät, Py­kä­lä­vaa­ra

Erän­kier­to, Kii­es­vaa­ra

Kolin Erämiehet, Rii­hi­nie­mi-Sut­ka­vaa­ra

Kuhnustan Erä, Piimätie

Pekkalan Erän­kä­vi­jät, Havukka

Puk­ki­kal­lion Erä, Puk­ki­kal­lio

Sal­men­ky­län Erä, Sal­men­ky­lä

Tuo­pan­joen erä, Leppälä-Per­tin­laa­ni

Uurolan Erä, Ju­ka­ra­lan­vaa­ra

Vuo­nis­lah­den Erä, Kor­pi­jär­vi

va­ra­maas­tot seu­raa­vil­ta seuroilta:

Erä-Nestorit

Joki-Karhut

Kopra­vaa­ran Erä

Pohjois-Karjalan Beagleyh­dis­tys kiittää kaikkia kokeisiin maastoja luo­vut­ta­nei­ta seuroja ja toivottaa onnea kaikille kisaan osal­lis­tu­jil­le!

Naisten Ajo­voit­ta­ja 2021


Pohjois-Karjalan beagleyh­dis­tys kiittää kaikkia naisten ajo­voit­ta­jaan osal­lis­tu­nei­ta tuo­ma­rei­ta, toi­mi­hen­ki­löi­tä, koiria sekä koi­ra­noh­jaa­jia.

Kisat käytiin läpi erin­omai­ses­sa il­ma­pii­ris­sä ja naisten ajo­voit­ta­jal­le tyy­pil­li­nen "yhteen hiileen pu­hal­ta­mi­nen" huokui koe­pai­kal­la!

Naisten Ajo­voit­ta­ja vuodelle 2021 on Ter­va­pe­kan Aramis.

Tulokset:

1. Ter­va­pe­kan Aramis pist. 49,54

2. Pe­rä­pök­sän Kara pist. 42,42

3. Erä­soin­nun Tuksu pist. 37,54

4. Tenu pist. 31,33

5. Astalan Zetka pist. 29,33

6. Kuusi­pi­han Neetta pist. 27,75

7. Panun Tellu pist 25,29

Naisten Ajo­voit­ta­ja 2021

Il­moit­tau­tu­mi­nen alkanut, kisassa eri­tyis­jär­jes­te­lyi­tä

Jo pidemmän aikaa maa­il­mal­la jyl­län­neen korona-pandemian vuoksi naisten ajo­voit­ta­ja kilpailu joudutaan jär­jes­te­le­mään eri­tyis­jär­jes­te­lyin:

-Kes­kus­pai­kal­le ei saa tulla ul­ko­puo­li­sia (vain koi­ra­noh­jaa­jat, tuomarit ja toi­mi­hen­ki­löt)

-Suomen Beagle­jär­jes­tön terveiset välittää pu­heen­joh­ta­ja etänä

-Ruokailut ovat por­ras­te­tus­ti

-Kes­kus­pai­kal­la käytämme maskeja

Kilpailun palkinnot:

Pää­pal­kin­to­na naisten ajo­voit­ta­jas­sa on Ultracom R10 -tut­ka­pan­ta.

Toiseksi ja kol­man­nek­si si­joit­tu­neil­le on luvassa tuo­te­pal­kin­to­ja.

Jokaista kil­pai­li­jaa muis­te­taan!

Kes­kus­pai­kal­la on mah­dol­li­suus ostaa hienoja Naisten ajo­voit­ta­ja 2021 tu­ki­tuot­tei­ta: huppari 40e & t-paita 20e.

Naisten Ajo­voit­ta­ja 2021

Naisten Ajo­voit­ta­ja ottelu jär­jes­te­tään Pohjois-Karjalan beagleyh­dis­tyk­sen toimesta 17-18.9.2021  Juuan Uk­ko­hir­ves­sä.

Kokeeseen il­moit­tau­tu­mi­nen 20.8-12.9.2021.

Tarkemmat il­moit­tau­tu­mis­oh­jeet ja ra­joi­tuk­set näet alla olevan linkin kautta.

Ajokokeet & met­sä­päi­vä

Yh­dis­tyk­sen jär­jes­tä­mät ajokokeet kaudelle 21/22 ovat päi­vi­tet­ty ajokokeet vä­li­leh­den alle.

Yhdistys järjestää tulevana kautena yhteensä kolme ajokoetta. Samalta vä­li­leh­del­tä pääsee myös ken­nel­lii­ton ta­pah­tu­ma­ka­len­te­riin, josta voi hakea kaikki (myös muiden yh­dis­tys­ten ja jär­jes­tö­jen) tulevalla kaudella jär­jes­tet­tä­vät ajokokeet.

Kuluvana syksynä emme järjestä pe­rin­teis­tä met­sä­päi­vää val­lit­se­vas­ta korona-ti­lan­tees­ta johtuen.

Koirien ir­ti­pi­toai­ka ja samalla har­joi­tus­kausi alkaa nor­maa­lis­ti 20.8.

Toivomme kaikille nopeita hakuja sekä pitkiä ajoja!

Vuo­si­kokous 2021 & yh­dis­tyk­sen logo

Pohjois-Karjalan Beagleyh­dis­tyk­sen vuo­si­kokous jär­jes­tet­tiin 9.4.2021.

Kokouk­ses­sa pal­kit­tiin viime vuonna jäsenten me­nes­ty­neet koirat sekä kä­si­tel­tiin sään­tö­mää­räi­set asiat.

Vuoden Beagle -palkinnon sai FIN KVA Maliskan Pipsa (omistajat Anneli Malinen ja Mika Heiskanen) ja Beagle-patsaan puo­les­taan Jorlain Peppi (omistajat Toni ja Aaro Laitinen). Lämpimät on­nit­te­lut!

Hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jak­si valittiin Evita Majoinen ja hal­li­tuk­seen Mervi Juvonen ja Aleksi Kor­mi­lai­nen. Hal­li­tuk­ses­sa jatkavat Tarja Pakkanen ja Asko Pylvänen.

Kokous jär­jes­tet­tiin ko­ro­na­suo­si­tuk­set huo­mioi­den ja siihen oli mah­dol­lis­ta osal­lis­tua myös etäyh­tey­del­lä.

Vuo­si­kokouk­sen jälkeen 18.4.2021 jul­kais­tiin yh­dis­tyk­sel­lem­me oma logo.

Logon tar­koi­tuk­se­na on tuoda beagle­har­ras­ta­jat yhteen koko Pohjois-Karjalan alueelta.

Kokous­kut­su

Pohjois-Karjalan Beagleyh­dis­tys ry:n sään­tö­mää­räi­nen vuo­si­kokous pidetään per­jan­tai­na  9.4.2021 klo 18 alkaen Joensuun Marjalan ABC-huol­toa­se­man ka­bi­ne­tis­sa, Mar­ja­lan­tie 18  Joensuu.

Vuo­si­kokous jär­jes­te­tään huo­mioi­den voimassa olevat ko­ro­na­ra­joi­tuk­set ja  kokouk­seen voi osal­lis­tua myös etäyh­tey­del­lä säh­kö­pos­tit­se lähetetyn linkin vä­li­tyk­sel­lä.

Kokoon­tu­mis­ra­joi­tus­ten vuoksi kokouk­seen tulee il­moit­tau­tua etukäteen, mieluiten  säh­kö­pos­til­la tai teks­ti­vies­til­lä. Mainitse il­moit­tau­tu­mi­sen yh­tey­des­sä, osal­lis­tut­ko kokouk­seen  etänä.

Kä­si­tel­lään sään­tö­mää­räi­set asiat sekä palkitaan me­nes­ty­neet koirat. Koronaan liit­ty­vien ohjeiden mu­kai­ses­ti etä­osal­lis­tu­mis­ta suo­si­tel­laan.

Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa  mukaan vuo­si­kokouk­seen!

-Hallitus

Il­moit­tau­tu­mi­set ja li­sä­tie­to­ja:

Evita Majoinen

Ka­let­to­man­tie 56

82140 Kiih­te­lys­vaa­ra

050 501 1159

poh­jois­kar­ja­lan­beagle@gmail.com

Hel­mi­kuus­sa tapahtuu

Ko­ro­na­ti­lan­teen vuoksi koekausi on sujunut kovin poik­keuk­sel­li­sis­sa oloissa, koi­ra­ta­pah­tu­mia on jouduttu perumaan monin paikoin.

Tästä syystä Pohjois-Karjalan Beagleyh­dis­tyk­sen hallitus on

päättänyt järjestää jä­se­nil­leen kan­nus­tus­ta­pah­tu­man 1.-28.2.2021 välisenä aikana sekä järjestää rep­pu­ko­keen 13.2.2021. HUOM. Reppukoe siirretty pakkasen takia pi­det­tä­väk­si 18.2. Viimeinen il­moit­tau­tu­mis­päi­vä 13.2

KAN­NUS­TUS­TA­PAH­TU­MA jär­jes­te­tään koko­kau­den kokeen merkeissä seu­raa­vas­ti:

Yh­dis­tyk­sen jäsen voi osal­lis­tua ta­pah­tu­maan il­moit­ta­mal­la omis­ta­man­sa beaglen koko­kau­den kokeeseen Pohjois-Karjalan maakunnan alueella.

Jokainen jäsen voi osal­lis­tua ta­pah­tu­maan yhden kerran ja osal­lis­tu­mi­nen tulee ilmoittaa yh­dis­tyk­sen sih­tee­ril­le säh­kö­pos­tit­se ennen suun­ni­tel­tua koepäivää (poh­jois­kar­ja­lan­beagle@gmail.com).

Kokeen il­moit­tau­tu­mis­mak­su maksetaan

ta­kau­tu­vas­ti koe­pöy­tä­kir­jan val­mis­tut­tua, ti­li­tie­dot il­moi­te­taan yh­dis­tyk­sen sih­tee­ril­le

osal­lis­tu­mi­sil­moi­tuk­sen yh­tey­des­sä.

Myös uudet jäsenet ovat läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­lei­ta osal­lis­tu­maan ta­pah­tu­maan; kuitenkin siten, että jä­sen­ha­ke­mus tulee lähettää yh­dis­tyk­sen säh­kö­pos­tiin kymmenen päivää ennen suun­ni­tel­tua kokeeseen osal­lis­tu­mis­ta, jotta yh­dis­tyk­sen hallitus ehtii hyväksyä uuden jäsenen jä­sen­ha­ke­muk­sen ennen koet­te­lu­päi­vää.

Yhdistys auttaa aloit­te­le­via har­ras­ta­jia maastojen ja tuo­ma­rei­den han­kin­nas­sa.

Kor­keim­man koe­tu­lok­sen ajanut koira palkitaan ja muiden ta­pah­tu­maan osal­lis­tu­nei­den koirien kesken arvotaan kaksi tuo­te­pal­kin­toa.

Li­sä­tie­to­ja yh­dis­tyk­sen sih­tee­ril­tä Evita Ma­joi­sel­ta, mieluiten yh­dis­tyk­sen säh­kö­pos­tin kautta tai puh 050-501 1159

linkki: Koekauden kestävät ajokokeet Pohjois-Karjalan ken­nel­pii­rin alueella, il­moit­tau­tu­mi­nen sekä vas­taa­not­ta­vat tuomarit

https://www.pohjois-kar­ja­lan­ken­nel­pii­ri.fi/ta­pah­tu­mat/kokeet

Heinävesi lii­tet­tiin Pohjois-Karjalan maa­kun­taan tämän vuoden alusta. Ta­pah­tu­maan voi osal­lis­tua myös Hei­nä­ve­den kunnan alueella.

linkki: Koekauden kestävät ajokokeet Suur-Savon ken­nel­pii­ris­sä

https://www.ken­nel­pii­ri.fi/sites/default/files/at­tach­ments/koko_kauden_kestava_ajok_0.pdf

REPPUKOE jär­jes­te­tään 13.2. Kon­tio­lah­del­la, ko­ro­na­ra­joi­tus­ten mu­kai­ses­ti. Koiran omistaja tuo maaston mukanaan kokeeseen, mieluiten max 60km Lehmosta. Kokeessa ei ole var­si­nais­ta kes­kus­paik­kaa ja yli­tuo­ma­rin puhuttelu pidetään kir­jal­li­ses­ti.

Koirien omistajat noutavat kokeen kir­je­kuo­ret aamulla Lehmon S-marketin pihalta, tuomarit si­joi­tel­laan suoraan maas­toi­hin.

HUOM. Reppukoe siirretty pakkasen takia pi­det­tä­väk­si 18.2. Viimeinen il­moit­tau­tu­mis­päi­vä 13.2

Il­moit­tau­tu­mi­nen 8.2 mennessä.

Il­moit­tau­tu­mis­ten vas­taa­not­ta­ja­na toimii Markku Raijas puh. 013-802023 tai säh­kö­pos­ti rai­jas­mark­ku@gmail.com

Osan­ot­to­mak­su 25,00€, Tilille FI37 5165 0720 0117 09 OKOYFIHH

Yli­tuo­ma­ri Pertti Kinnunen

linkki: Ken­nel­lii­ton ko­ro­naoh­jeet ta­pah­tu­mia jär­jes­tet­täes­sä

https://www.ken­nel­liit­to.fi/lomakkeet/pai­vi­tet­ty-ohjeistus-kokeiden-kil­pai­lui­den-ja-testien-

jar­jes­ta­mi­ses­ta-682020-alkaen

Li­sä­tie­to­ja Toivo Luos­ta­ri­nen 0500-193754 tai Markku Raijas 013-802 023

Naisten ajo­voit­ta­ja 2020 peruttu.

Naisten Ajo­voit­ta­ja on peruttu ko­ro­na­ti­lan­teen vuoksi.Tekstisi

PM-kokeet

pipsa-pm2020.jpg-me

Piirinmestari vuosimallia 2020:  KVA Maliskan Pipsa. Pipsan seurassa Anneli Malinen.

Pohjois-Karjalan kennelpiirin mestaruudesta kilpailtiin Tohmajärven Onkamossa 9.10.2020. Koe oli samalla Ajovoittajaottelun karsinta idän lohkoon. Kokeeseen osallistui 12 koiraa, jotka kaikki olivat jatkokelpoisia. Kokeen ylituomarina toimi Pertti Kinnunen, koetoimitsijana Markku Raijas ja sihteerinä Miika Salakka.

Tulokset:

PIIRINMESTARI KVA Maliskan Pipsa, BEAJ1 61,50 om. Anneli Malinen ja Mika Heiskanen

 1. KVA Maliskan Pipsa, BEAJ1 61,50 om. Anneli Malinen ja Mika Heiskanen
 2. KVA Tervapekan Hilla, BEAJ1 61,25 om, Jukka Parviainen
 3. Tavajs Basso, BEAJ1 61,00 om. Henrik Multanen
 4. Huuhkajan Ansa, BEAJ1 60,17 om. Jaakko Uusi-Kyyny
 5. Jorlain Peppi, BEAJ2 58,17 om. Toni ja Aaro Laitinen
 6. KVA Huuhkajan Aksu, BEAJ3 47,67 om. Toivo Luostarinen
 7. Maliskan Saku Santeri, BEAJ3 42,67 om. Teuvo Sallinen
 8. Jorlain Rita, BEAJ3 41,42 om. Jorma Laitinen
 9. KVA Peräpöksän Kara, BEAJ3 41,17 om. Joonas Halonen ja Asta Rieppo
 10. KVA Astalan Unelma, BEAJ0 36,29 om. Anneli Malinen
 11. Viitakiitäjän Nokinenä, BEAJ0 32,00 om. Tarja Pakkanen
 12. Korpivainun Usva, BEAJ0 31,38 om. Asta Rieppo

Idän lohkoon jatkaa kolme ensimmäistä ja varalla kolme seuraavaa.

Onnea voittajille sekä jatkoon päässeille.

© Pohjois-Karjalan Beagleyhdistys ry. Kaikki oikeudet pidätetään.